PCPO Intranet

Contact

Naar de schoolsite

CBS De Regenboog

Voor een kleurrijke groei!

Dit is het door ons bedachte mission statement, waarmee we kort en krachtig aangeven waar we als school voor staan.

We willen onze leerlingen graag voldoende kansen bieden om zich optimaal en in een doorgaande lijn op alle gebieden te ontwikkelen. Kleurrijk betekent ‘veel kleuren vertonend, divers, veelzijdig’, zoals in de regenboog. Onze leerlingen zijn allemaal anders; de een kan goed sporten, de ander is een kei in rekenen of heel sociaal, weer een ander is creatief, sterk in taal of muzikaal. Ieder kind is uniek, verschilt van de ander en heeft talenten meegekregen. Het is onze missie om zo goed mogelijk aan te sluiten op de onderwijsbehoefte van ieder kind en daarop mèt hem of haar verder te bouwen, passend bij ons ontwikkelingsgerichte onderwijs. Voor het ene kind betekent het dat we uitdagingen bieden, het andere kind zullen we ondersteuning geven. Groei betekent ‘groter worden, toenemen in grootte, tot volkomen ontwikkeling komen’. Wij willen dat uw zoon of dochter zich in een veilige en plezierige leeromgeving kan ontplooien met alle mogelijkheden die hij of zij heeft!

CBS De Regenboog, voor een kleurrijke groei, vol belofte!Vanuit het mission statement ‘Een kleurrijke groei’ werken we m.b.v. de methode Kwink in de groepen aan een veilig pedagogisch klimaat, dat steeds meer zichtbaar wordt in de school. We hebben drie waarden gekozen waardoor alle medewerkers, leerlingen en ouders dezelfde taal spreken en voor hetzelfde staan. Hierdoor wordt de visie, onderliggend aan de missie van de school, beter uitgedragen en zichtbaar voor alle betrokkenen. De waarden sluiten ook aan bij onze visie op ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO):

Geluk
Groei vanuit jezelf:

NIEUW! Kwink-banier voor zichtbaarheid van Kwink in de school

Emotioneel vrij zijn
Zelfvertrouwen hebben
Nieuwsgierig zijn
Dit is de basis om tot ontwikkeling te komen. Vanuit deze stevige basis mogen onze leerlingen hun talenten en kwaliteiten ontwikkelen.

Samen
Je mag je unieke zelf zijn:

We zorgen samen voor een fijne en veilige sfeer.
We leren van en met elkaar, want samen komen we verder.
We hebben respect en aandacht voor de ander.
Leerkrachten hebben vanuit het stevige pedagogisch klimaat hoge verwachtingen van de leerling.


Betrokkenheid
De beste versie van jezelf zijn en worden:

Hoge verwachtingen hebben van jezelf en de ander.
Positief en betrokken zijn op de brede ontwikkeling van jezelf, je kind of je leerling. Met elkaar werken we aan de executieve vaardigheden van de leerling, zodat ze ervaren en leren wat efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag is.
Een respectvolle samenwerking tussen de leerling, de leerkracht en de ouders.

CBS De Regenboog