PCPO Intranet

Onze GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Ons doel  

De GMR is een beleidsorgaan met betrekking 
tot bovenschoolse zaken en behartigt daarmee de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van alle 11 scholen binnen de stichting. Onze kerntaak is adviseren over en instemmen met het beleid van de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijs, de arbeidsverhoudingen en -omstandigheden. Ook kan de GMR zelf voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. 

De GMR heeft dus 3 verschillende rollen: een controlerende, een vertegenwoordigende en een initiatiefrijke. Daarnaast hebben we vijf rechten: het recht op overleg, het initiatiefrecht, het informatierecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Daarmee is de GMR een belangrijke gesprekspartner voor de directeur/bestuurder, het bestuursbureau en de Raad van Toezicht. 

Onze samenstelling

De GMR houdt zich dus bezig met beleidsvraagstukken op bestuursniveau en niet op schoolniveau (dit is aan de MR). Een GMR-lid moet vooral in staat zijn om besluiten te nemen in het belang van het geheel, ookal komen die niet overeen met het belang van de scholen waaraan deze GMR-leden verbonden zijn. 

De GMR heeft in totaal 12 zetels:

  • 6 voor de oudergeleding (ouders en verzorgers)
  • 6 voor de personeelsgeleding (leerkrachten en andere medewerkers van PCPOBR).

GMR- leden worden in persoon benoemd voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging voor nog eens 3 jaar.

De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk voorzitter en secretaris. Naar behoefte van de GMR wordt gebruik gemaakt van (externe) adviseurs en/of klankbordgroepen. 

Onze vacatures

Wanneer er een zetel in de GMR vacant komt, worden hiervoor verkiezingen gehouden. Alle ouders/ verzorgers en medewerkers, verbonden aan een van de scholen van PCPO, ontvangen in dat geval de oproep zich kandidaat te stellen. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de MR-en.  

Ben je geïnteresseerd om, nu of in de toekomst, zitting te nemen in de GMR en/ of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar gmr@pcpobr.nl

Onze vergaderingen

De GMR vergadert ongeveer 6-8 per schooljaar in de avond waarvan 1-2 keer (een gedeelte) met de Raad van Toezicht. Het vergaderschema wordt aan het begin van het jaar vastgesteld. Vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ouders/ verzorgers en medewerkers worden bijgewoond na overleg met de secretaris van de GMR.

De GMR vergadert op de volgende data:
18 januari 2024, 18 maart 2024, 23 april 2024, 27 juni 2024

Wil je een vergadering bijwonen of heb je een agendapunt voor de GMR? Neem dan contact op met de secretaris GMR via gmr@pcpobr.nl

Agenda’s en notulen worden via Social Schools met ouders en medewerkers gedeeld

Wil je een vergadering bijwonen of heb je een agendapunt voor de GMR? Neem dan contact op met de secretaris GMR via gmr@pcpobr.nl